Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Маргарита Миткова Хубенова, Юридически факултет

Заседателна зала № 2, Ректорат

Защитата е за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право (Информационно право) от Маргарита Миткова Хубенова.

Тема на дисертацията: "Електронна идентификация на правните субекти (сравнителен анализ)"

Председател на научното жури: проф. д-р Тенчо Колев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: