Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Маргарита Любомирова Габровска, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: "Етически аспекти на специализираната институционална грижа: палиативни грижи за деца"за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Етика). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Силвия Минева

Автореферат

Рецензии:

Становища: