Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Любен Николаев Кулелиев, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Любен Николаев Кулелиев, редовен докторант на тема “Мястото и ролята на пространствените художествени форми и на дигиталните технологии в обучението на ученици от горен курс“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство)

Председател на научното жури: проф. д-р Бисера Василева Вълева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: