Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Лиляна Славчева Ангелова, Философски факултет

63 аудитория, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема „Семейни роли и семейни ценности в арабската култура (Family roles and family values in the Arab culture)“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.2. Психология, (Културна и диференциална психология на английски език).

 

Председател на журито: Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: