Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Кристина Иванова Карамфилова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Кристина Иванова Карамфилова, задочен докторант на тема „Звуковите икони на България“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: