Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Кирил Атанасов Калоянов, Геолого-географски факултет

256 аудитория, СУ “Св. Климент Охридски”, Северно крило

 

Защита на докторска дисертация на Кирил Атанасов Калоянов на тема: ,,Концепция за развитие на велосипеден туризъм по българското поречие на р. Дунав” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на рекреацията и туризма).


Научен ръководител: доц. д-р Елка Дограмаджиева
Председател на научното жури: проф. д-р Васил Маринов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: