Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Кирил Аспарухов Камбуров, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45 - „проф. Тодор Боров”.

Публична защита на дисертационен труд на тема „Сравнителен анализ на онлайн платформи за електронни периодични издания” на Кирил Аспарухов Камбуров, задочен докторат, за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи).

Автореферат

Председател на научното жури: проф. дфн Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева

Рецензии:

Становища :