Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Калоян Мариянов Йовчев, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Калоян Мариянов Йовчев на тема „Итеративно самообучение за управление на манипулационни роботи” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информационни технологии“. Редовен докторант.

 

Научни ръководители: проф. д-р Евгений Кръстев и доц. д-р Камен Делчев

Председател на научното жури: проф. д-р Георги Бояджиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: