Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Калин Цветанов Калинов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Приложения на публичната дипломация при терористични кризи след 9/11” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Кризисен пъблик рилейшънс), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Чавдар Христов

Председател на научното жури: проф. дфн Милко Петров

Автореферат

Рецензии:

проф. дфн Милко Петров

проф. д.н. Руси Маринов

Становища:

проф. д-р Чавдар Христов

проф. д.н. Николай Палашев

доц. д-р Катя Михайлова