Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Иван Илчев Ангелов, Стопански факултет

Зала № 200, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на редовен докторант Иван Илчев Ангелов на тема: „Участието в индустриални клъстери – фактор за повишаване на иновационната способност на организациите”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Стопанско управление).

 

Председател на научното жури: Проф. дсн Цветан Давидков

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища