Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Иван Бойчев Маринов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Иван Бойчев Маринов на тема „Дзета функции на линейни кодове и локално крайни модули” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика, докторска програма „Алгебра, топология и приложения”. Докторант задочно обучение.

 

Научен ръководител: проф. д-р Азнив Каспарян

 

Председател на научното жури: доц. д-р Евгения Великова

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дмн Иван Ланджев

доц. д-р Христо Костадинов

 

Становища:

проф. дмн Емил Колев

проф. д-р Азнив Каспарян

доц. д-р Евгения Великова