Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Искра Иванова Милева, Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 500

Публична защита на дисертация на тема „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ДЪРЖАВА-ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - СОЦИАЛНА ПРАКТИКА“ за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация).

Председател на научното жури:проф. д.п.н. Тодор Александров Танев

Автореферат

Рецензии:

Становища: