Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ирина Стефанова Йончева, Философски факултет

Ректорат, аудитория 63

Защита на дисертационен труд на Ирина Стефанова Йончева на тема „ Стилове на смислообразуване и влиянието им върху ефективността на дейността“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Културна и диференциална психология с обучение на български език).

 

Председател на журито: доц. д-р Евдокия Кънчева Христова-Славчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: