Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Илина Нурелдин Амер, Факултет класически и нови филологии

Заседателна зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат.

Защита на докторска дисертация на Илина Нурелдин Амер на тема “Концептуални различия между англосаксонската и континенталната правна система и влиянието им при превода на английски юридически текстове и юридическа терминология” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – лексикология на английския език)

 

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Тодор Шопов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: