Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Христодолус Михали Христодулу, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Развитие на средствата за масова информация и на обществото в Кипър. Тенденции и взаимно въздействие” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Теодора Петрова

 

Председател на научното жури: проф. дфн Милко Петров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

проф. д-р Милко Петров

 

доц. д-р Стела Ангова

 

Становища:

 

доц. д-р Теодора Петрова

 

доц. д-р Цветан Кулевски

 

доц. д-р Георги Калагларски