Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Христо Светленов Тончев, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Христо Светленов Тончев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

 

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: Квантови алгоритми

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

 

Материали:

 

 

Рецензии:

 

Становища: