Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Христо Иванов Вълчев, Философски Факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на Христо Иванов Вълчев, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия /Теория на познанието/ за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Тема на дисертацията: „Методът на концептуалния анализ в аналитичната философия”.

Научен ръководител на докторанта е проф. д.ф.н. Анета Георгиева Карагеоргиева

 

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Георгиев Елчинов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: