Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Христиан Даниелов Вачков, Философски факултет

Ректорат, Нова конферентна зала

Публична защита на Христиан Даниелов Вачков, редовен докторант към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Антропология на дигиталните комуникации), на дисертация със заглавие „Самопредставянето онлайн в сферата на изобразителното изкуство“.

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Динов Кьосев

Рецензии:

Становища: