Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Хенриета Иванова Илиева, Факултет по педагогика

Нова конферентна зала

Защита на докторската дисертация на Хенриета Иванова Илиева на тема „Изграждане на стратегии за справяне при кризисни събития чрез социална работа с група“ по професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа с група). Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Гинка Механджийска

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: