Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Гергана Ангелова Райжекова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Развитие на съвременната алтернативна сцена в България (Музикални клубове и медии)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медийна музика), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Венцислав Димов

Председател на научното жури: доц. д-р Жана Попова

Автореферат

Рецензии:

проф. д.н. Розмари Стателова

доц. д-р Жана Попова

Становища:

проф. д-р Иван Стефанов

доц. д.н. Петя Александрова

доц. д-р Венцислав Димов