Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Георги Кирилов Иванов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 55, ет. 3 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Знакови процеси на шрифта в съвременната графична комуникация. Визуална грамотност и перцепция на типографския дизайн” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Графичен дизайн), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Веселина Вълканова

Председател на научното жури: доц. д.н. Андреана Ефтимова

Автореферат

Рецензии:

доц. д.н. Андреана Ефтимова

проф. д-р Евгени Велев

Становища:

проф. д-р Веселина Вълканова

проф. д-р Лъчезар Георгиев

доц. д-р Кристина Борисова-Илиева