Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Георги Иванов Николов, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Георги Иванов Николов на тема „„Оценка на фенотипни и генетични биомаркери на човешки гранулозо-лутеинни клетки и фоликулна течност за успешно приложение на процедури за асистирана репродукция (АРТ)”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Росица Конакчиева
Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

Автореферат

Рецензии:

Становища: