Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Георги Иванов Боев, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Георги Иванов Боев, редовен докторант на тема: „Христологическият Химн в посланието на свети апостол Павел до филипяни 2:5-11” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Дамянова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: