Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Георги Христов Георгиев , Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 308

Защита на дисертация на тема „Национализъм и популизъм в посткомунистическа Европа. Полша, Сърбия и България (1989 – 2005г.)”, с научен ръководител Доц. д-р Любов Григорова Минчева за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Сравнителна политология

Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: Доц. Даниел Михайлов Смилов

Автореферат

Рецензии:

Становища: