Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Галин Неделчев Дурев, Философски факултет

зала 300, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ № 125.

 

Публична защита на дисертационен труд на тема "Геополитически аспекти в стратегията за национална сигурност на Руската Федерация до 2020 г. - доктрина и реалност" на Галин Неделчев Дурев, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.3. Политически науки (Международни отношения).

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: доц. дсн Огнян Димитров Минчев

Рецензии:

Становища: