Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Габриела Ангелова Колева-Христодулу, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Управление на човешките ресурси като фактор за медиен и карпоративен имидж във аудиовизуалната индустрия“ (Изследване на подходите в Кипърската национална телевизия /CYBC/ и видео и гейм индустрията в Кипър)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Корпоративен имидж и управление на човешките ресурси), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Теодора Петрова

 

Председател на научното жури: проф. д-р Чавдар Христов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

проф. д-р Чавдар Христов

 

доц. д-р Цветан Кулевски

 

Становища:

 

проф. д-р Ванче Бойков

 

проф. д-р Евгени Велев

 

доц. д-р Теодора Петрова