Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Филипа Иванова Каменова, Философски факултет

63 зала Ректората

Защита на диертация на тема: "ДИСФУНКЦИОНЛНИ КОГНИТИВНИ СХЕМИ НА ЛИЧНОСТТА ПРИ ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА" за присъждане на образоватлна и научна степн "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология)

Председател на научното жури - проф.д.пс.н. Ваня Лукова Матанва

Автореферат

Рецензии:

Становища: