Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Филип Асенов Атанасов, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Филип Асенов Атанасов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Радиофизика и физическа електроника
Тема: Модели за предвиждане на затихването в комуникационна LTE мрежа

Председател на научното жури: доц. д-р Емил Емилов Владков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: