Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Евелина Валентинова Хайн, Факултет по класически и нови филологии

Зала № 6 (Китаистика), ЦИЕК

Защита на дисертационния труд на Евелина Валентинова Хайн на тема: „Китайски фолклор“ (Култът към планината Тайшан във фолклорно-религиозната традиция на Китай (с акцент върху образа на женското божество на планината) за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология

 

Председател на научното жури: Проф. д.ф.н. Бойка Елит Цигова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Китаистика, Център за източни езици и култури, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Тодор Александров" 79. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 29 май 2018 г. от 16.00 часа в зала №6 (Китаистика) на Центъра за източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.