Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Евдокия Стефанова Скочева, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Развиване на комуникативните умения чрез електронен курс по български език за медицински цели” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално 2.1. Филология (Български език). Докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по български език.

 

Научен ръководител: проф. д-р Виолета Горанова Тачева - МУ - Варна

Председател на научното жури: проф. д-р Йовка Великова Тишева – ФСФ, СУ

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: