Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Елица Йорданова Стоянова, Департамент по спорт

зала №2, Ректората

Защита на докторат на тема: "ДЖУДО – УСЛОВИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – джудо) на докторанта на самостоятелна подготовка Елица Йорданова Стоянова.

Научен ръководител: проф. Стойко Иванов, дпн

Председател на научното жури: доц. Боряна Туманова, доктор

Автореферат

Рецензии:

Становища: