Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Елеонора Димчева Колева, Факултет класически и нови филологии

2 зала, Център за източни езици и култури

Защита на дисертационния труд на ас. Елеонора Димчева Колева на тема: „Кулинарните реалии като културен код в съвременната японска култура. Храната като инструмент в изграждане на женските образи в японската литература след 80-те години насетне с фокус върху Нацуо Кирино.“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Японска литература и култура)

Председател на научното жури: доц. д-р Гергана Руменова Петкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

доц. д-р Гергана Руменова Петкова

проф. д.с.н. Мая Бедрос Келиян

 

Становища:

проф. дфн Бойка Елит Цигова

проф. д-р Бора Димитрова Беливанова

доц. д-р Андроника Мартонова

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедра „Езици и култури на Източна Азия“, каб. 8 А , Център за Източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.

 

Защитата ще се състои на 23 март 2018 г. от 10.30 часа в 2 зала на Центъра за източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.