Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Елена Славчева Димитрова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Елена Славчева Димитрова на тема „Професионално и кариерно ориентиране на юноши в неформална образователна среда” по професионално направление 1.2. Педагогика (Кариерно образование) . Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. дпн Яна Мерджанова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: