Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Елена Искърова Серева, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Елена Искърова Серева, задочен докторант на тема: „Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Любомир Тенекеджиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: