Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Елена Георгиева Топузова, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Елена Георгиева Топузова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Тема: Краткосрочна прогноза на опасни за авиацията явления

Председател на научното жури: доц. д-р Гергана Петрова Герова

 

Материали:

Рецензии:

Становища: