Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Драгомир Ивов Алексов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Драгомир Ивов Алексов на тема „Неравенства от тип на Марков в L2-норми при тегла на Гегенбауер” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика”, докторска програма „Изчислителна математика“. Редовен докторант.

 

Научен ръководител: проф. дмн Гено Николов

Председател на научното жури: доц. д-р Румен Улучев

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дмн Камен Иванов

доц. д-р Румен Улучев

 

Становища:

проф. дмн Гено Николов

проф. д-р Николай Кюркчиев

доц. д-р Андрей Андреев