Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Димитър Тодоров Петров, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Димитър Тодоров Петров на тема: "Албанците в Република Македония – на ръба на две столетия, на границата между три държави. Проблеми на политическата и социалната трансформация на общността (края на ХХ и началото на ХХІ век)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност Съвременна балканска история - Социална история – в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Наум Илиев Кайчев

 

Автореферат

Рецензии

Становища