Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Димитър Георгиев Чернаков, Исторически факултет

ауд. 41А, Исторически факултет, Южно крило

 

Публична защита на дисертационния труд на Димитър Георгиев Чернаков на тема: "Некрополите на културен комплекс Коджадермен – Гумелница – Караново VІ", за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Класическа археология – Праистория" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Костадин Рабаджиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: