Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Деян Недев, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Деян Недев, докторант на самостоятелна подготовка на тема „Изследване на зависимостите между антропометричните показатели, двигателни способности и умения на петнадесетгодишни ученици в условията на училищно физическо възпитание и извънучилищно занимание по бойни спортове“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище).

Председател на научното жури: проф. д-р Елена Николова Джамбазова-Спасунина – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: