Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Десислава Пенкова Нейкова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Интерактивни методи в обучението по български език 5 – 7 клас” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по.... (Методика на обучението по български език). Докторант в задочна форма към Катедрата по методика.

 

Научен ръководител: проф. д-р Татяна Гаврилова Ангелова, ФСлФ

Председател на научното жури: проф. д-р Ангел Маринов Петров – ФСФ, СУ

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: