Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Десислава Бориславова Узунова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Образът на двойника в литературата – модели и прочити. Психоаналитични прочити на образа на двойника в диаболистичната проза” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология – Теория и история на литературата (Теория на литературата). Редовен докторант към Катедрата по теория на литературата.

 

Научен ръководител: проф. д-р Амелия Веселинова Личева, ФСлФ

Председател на научното жури: доц. д-р Дарин Войнов Тенев – ФСФ, СУ

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: