Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Деница Илиева Гаврилова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на задочен докторант Деница Илиева Гаврилова на тема: „Анализ на потребителското преживяване при онлайн пазаруване чрез прилагане на правилото на пиковия-крайния момент“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

 

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н Желю Владимиров

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища