Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Деница Цветанова Манова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Деница Цветанова Манова на тема „Методология за тестване на композиции от уеб услуги” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Софтуерни технологии (Тестване на софтуерни системи)”. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: доц. д-р Десислава Петрова-Антонова

Председател на научното жури: прф. д-р Боян Бончев

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. д-р Боян Бончев

проф. д-р Аврам Ескенази

 

Становища:

проф. д.ик.н. Валентин Кисимов

проф. д-р Станимир Стоянов

доц. д-р Десислава Петрова-Антонова