Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Даринка Илиева Игнатова, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Зала 247, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд на Даринка Илиева Игнатова на тема „Педагогическа технология за превенция на гръбначните изкривявания при 5-6 годишни деца в условията на детска градина“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по научно направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт), докторант на самостоятелна подготовка

 

Научен ръководител: доц. д-р Костадин Костов
Председател на научното жури: доц. д-р Мариета Савчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: