Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Дарина Аленова Пачова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Развиваща среда за четене и медийни функции на книгата: Нагласи и ефекти при подходите за ранно формиране на читателя ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Книгата като медия), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Милена Цветкова

Председател на научното жури: доц. Георги Лозанов

Автореферат

Рецензии:

доц. Георги Лозанов

проф. д-р Мариела Модева

Становища:

доц. д-р Милена Цветкова

проф. дсн Добринка Пейчева

проф. д.м. Захарина Савова