Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Цветан Стефанов Мадански, Стопански факултет

Зала 417, бл.3, Стопански факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“

 

Защита на докторската дисертация на свободен докторант Цветан Стефанов Мадански на тема „Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост (фалшифицирани и пиратски стоки)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Политическа икономия).

 

Председател на научното жури: Проф. д.ик.н. Желю Владимиров

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища