Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Боряна Стоянова Узунова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Език, разбиране, свят. Химеричното равновесие в херменевтиката на Ханс-Георг Гадамер в перспективата на каузалността на Доналд Дейвидсън” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Съвременна философия). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Александър Методиев Кънев

Автореферат

Рецензии:

Становища: