Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Борислав Георгиев Ганчев, Юридически факултет

Конферентна зала, Ректорат

Публична защита на докторска дисертация на Борислав Георгиев Ганчев за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Граждански процес/.

Тема на дисертационния труд: "Производство по търговски спорове"

Председател на научното жури: доц. д-р Камелия Цолова

Автореферат:

Рецензии:

Становища: