Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Бойко Николаев Новев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Програмиране на форматни телевизионни предавания в България (2001-2014)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Електронни медии), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Теодора Петрова

Председател на научното жури: доц. д-р Мануела Манлихерова

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Мануела Манлихерова

проф. д-р Маргарита Пешева

Становища:

доц. д-р Теодора Петрова

доц. д-р Стела Ангова

доц. д-р Георги Калагларски