Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / ас. Любен Федев Иванов, Стопански факултет

Зала № 417, блок 3, Стопански факултет на СУ "Свети Климент Охридски"

 

Защита на докторската дисертация на задочен докторант ас. Любен Федев Иванов, на тема: „Фундаментален анализ на публичните дружества в България”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Политическа икономия).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Петранов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища